Ay-O, Tetsuya NODA, Kohchi TAKUMI, Katsue SUKENARI
4.10.2021 – 23.10.2021